رواية أبيدوالآن بمعرض العراق الدولي للكتابLA NOVIA - Poesía por Ali

AliSays

Sale price $1.30 Regular price $2.60

Shipping calculated at checkout.

Te quiero (siete veces)

Tumbado boca arriba, con mi boca / mi corazón abierto como un incensario egipcio sobre el que saltas siete veces;

Siete vueltas como siete mares